Norsk Kennel Klubs sædbank

Norsk Kennel Klubs sædbank er opprettet for å gi et kvalitativt og kvanti­tativt best mulig tilbud til oppdrettere/hannhundeiere som ønsker å lagre frossen sæd.

Årsakene til, og ønskene bak, en slik lagring er mange, men særlig viktig er bevaring av genmateriale, og import av nytt genmateriale fra utlandet.

NKKs sædbank er eid av organisasjonen. Alt av uttak og inseminering skjer i regi av et antall kvali­fiserte veterinærer.

Loka­lene er ved Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed), Bygning 13, Norges Veterinær­høgskole, Ullevålsvn. 72, 0454 Oslo (innkjøring fra Sognsvn./Tulstrupsgt.) Lokalene er tidsmessig innredet, og det er anskaffet eget kjølerom, nye lag­ringstanker og et mindre antall beholdere til bruk ved transport. Disse beholderne kan leies av den enkelte in­teresserte.

Driften er lagt opp som selvfinansiert. Den enkelte må betale for leie av lag­ringsplass. Fakturering skjer direkte (forskuddsvis) fra Norsk Kennel Klub. De nødvendige veterinærtjenester gjøres opp direkte med utførende veterinær.

Ved ønske om lagring sendes søknad til Norsk Kennel Klub, Postboks 163 Bryn, 0611 Oslo. Søknadsskjema fåes ved henvendelse hit. Ved å underskrive søk­nad bekrefter søker at regler er kjent og at de økono­miske forhold aksepteres.

Ved innvilget søknad må den enkelte ta direkte kon­takt med veterinær Ragnar Thomassen eller vakthavende på dagtid, tlf. 672 32 147.

Våre samarbeidspartnere:

Norsk Kennel Klub

Nils Hansensvei 20
Bryn, Oslo
Postboks 163
Bryn, 0611 Oslo
21 600 900