Valg av tillitspersoner i klubber

For at et medlem skal kunne velges til verv i klubben, krever NKKs nye lovmal alminnelig flertall. En person må altså få over 50 % av stemmene for å bli valgt.

 

Utgangspunktet i NKKs nye lovmal § 3-1 andre ledd første punktum, jf. § 6-4 annet ledd er at

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).

Videre fremgår det av § 3-1 femte ledd at

Inkludering av forhåndsstemmer

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.[1] Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Ordlyden krever at et medlem velges til tillitsverv gjennom alminnelig flertall. Med tillitsverv forstås at en kandidat blir valgt til et verv som følge av at medlemmene i klubben har tillit til denne. Det bør derfor være mulighet for medlemmene til å krysse nei på stemmeseddelen, til de kandidater medlemmene ikke har tillit til.

For at et medlem skal kunne få alminnelig flertall (tillit) er det altså et krav om at 50 % + 1 av stemmene er avgitt på denne kandidaten. Det er ikke den kandidat som oppnår flest stemmer (simpelt flertall) som har oppnådd alminnelig flertall, men den som har minst 50% + 1 av de gyldige stemmene som har alminnelig flertall.

Alle gyldige stemmer (ikke blanke stemmer) telles opp, og avgjør om en kandidat på valg har alminnelig flertall eller ikke. Det er totalsummen av stemmene (også forhåndsstemmer dersom klubben har dette) som er avgjørende. Dersom det etter første avstemning ikke er valgt en kandidat til tillitsvervet, gjennomføres ny avstemming inntil en kandidat har oppnådd alminnelig flertall, jf. § 3-1 femte ledd. Hvis klubben har tillatt forhåndsstemmer på sitt årsmøte, skal disse telles med i hver avstemningsrunde jf. § 3-1 femte ledd.

Blanke stemmer

Konsekvensen ved å stemme blankt er at den avlagte stemmen ikke er gyldig, og dermed ikke blir tellende med i avstemningen. F. eks vil det si at hvis et årsmøte har ti stemmeberettigede, og 9 av stemmene er blanke, vil kun 1 av stemmene være gyldig. Det betyr i praksis at en person kan velges inn i et tillitsverv med kun en stemme, ettersom 9 av de avlagte stemmene ikke var gyldige. Av den grunn må det være mulig å stemme «Nei». Uten denne muligheten vil man ikke oppnå et reelt alminnelig flertall etter bestemmelsen i § 3-1, som sier at en kandidat må ha 50% + 1 av stemmene for å bli valgt. For å ivareta de demokratiske hensynene, er det derfor nødvendig at medlemmene krysser på alle kandidatene på en stemmeseddel.

Utgangspunktet etter § 3-4 femte ledd er at benkeforslag ikke er tillatt. Klubbene kan imidlertid ha unntak fra denne regelen.[2]

Midlertidig styre

Dersom klubben ikke makter å velge et beslutningsdyktig styre ut fra de reglene som gjelder for klubben, må årsmøtet velge et interimsstyre. Dette styret skal fungere midlertidig, fram til klubben har fått valgt et fullverdig styre, jf. § 3-4 første ledd. I denne prosessen kan årsmøtet komme med benkeforslag, slik at man sikrer klubbens videre drift fram til styret er valgt. Personer som blir foreslått gjennom benkeforslag må også ha alminnelig flertall for å kunne bli valgt.

Videre er hovedregelen at det nye styret fungerer fra det tidspunkt det er valgt med mindre noe annet fremgår av vedtaket, jf. § 3-1 fjerde ledd.


Lovkomiteen har tolket hvordan avstemminger i klubber skal skje etter den nye lovmalen. Hovedspørsmålet i saken er om det er adgang til å stemme nei/ mot på kandidater, eller om de som ønsker å stemme mot/nei, i stedet må stemme på en annen foreslått/valgbar kandidat. Det vil si om man kan stemme nei til en foreslått kandidat ut ifra at man ikke har tillit til vedkommende, uten å foreslå en annen valgbar person.

[1] Kun aktuell der klubben har forhåndsstemmer hjemlet i sine lover.

[2] Når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg kan benkeforslag være tillatt, begrenset til to verv.

 

 

Våre samarbeidspartnere: